Vizualizeaza REGULAMENTUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR ROSCI0187 PAJIŞTILE LUI SUCIU

post-eco-3

Art. 1 Situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, denumit in continuare sit a fost desemnat conform Ordinului ministrului mediului şi dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 98 şi 98 bis din 7 februarie 2008) privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanţa comunitara, ca parte integranta a reţelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu scopul de a mentine o stare favorabila de conservare pentru specia Vipera ursinii rakosiensis, specie prioritara la nivel european.

Art. 2 Situl face parte din categoria siturilor de importanţa comunitara, scopul sitului fiind conservarea, mentinerea si, acolo unde este cazul, readucerea intr-o stare de conservare favorabila a speciilor de animale, plante si habitate de interes conservativ prevazute in anexele 2, 3, 4A si 4B ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 49/2011.

Art. 3 Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu sunt puse la dispozitia factorilor interesati pe pagina web a Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), in format shapefile avand sistem de referinta geografica in sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.

Art. 4 Situl este situat in judetul Alba, pe teritoriul urmatoarelor unitati administrativ teritoriale: Blaj, Bucerdea Granoasa, Farau, Hoparta, Jidvei, Lopadea Noua, Radesti, Sancel, Teius, Sona, in regiunea biogeografica Continentala.

Art. 5 Responsabilitatea administrarii sitului de importanta comunitara ROSCI0187 Pajistile lui Suciu revine custodelui desemnat de catre Agentia Nationala de pentru Arii Naturale protejate, pe baza Actului aditional la Conventia de Custodie.

Art. 6 Riveranii sunt obligati sa acorde drept de servitute, avand in vedere zone anume stabilite, de comun acord cu Administratia Nationala “Apele Romane”, fara a percepe taxe pentru:
a) trecerea sau circulatia personalului cu atributii de serviciu in gospodarirea apelor, in scopul indeplinirii acestora;
b) amplasarea, in albie si pe maluri, de borne, repere, aparate de masura si control sau alte aparate ori instalatii necesare executarii de studii privind regimul apelor, precum si accesul pentru intretinerea instalatiilor destinate acestor activitati;
c) transportul si depozitarea temporara a materialelor si utilajelor pentru interventii operative privind apararea impotriva inundatiilor;
d) transportul si depozitarea temporara de materiale, utilaje, precum si circulatia acestora si a personalului, in cazul executarii de lucrari de intretinere si de reparatii.

Art. 7 Accesul/vizitarea sitului se poate face solitar sau in grupuri organizate. Pe parcursul vizitarii sitului sunt interzise actiuni care ar putea pune in pericol elementele de biodiversitate protejate, respectiv:
a) distrugerea sau degradarea panourilor informative, a indicatoarelor, precum şi a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice;
b) intrarea in incinta oricarui stabiliment atribuit conservarii biodiversitaţii, loc ingradit, pieţe de monitoring, semnalizate prin orice mijloace;
c) aprinderea focului sau orice alte activitati care pot provoca incendii;
d) modificarea ecosistemelor de care depind speciile si habitatele de interes conservativ;
e) poluarea sub orice forma a apelor de suprafata si subterane.

Art. 8 Circulatia autovehiculelor, motocicleteleor si a altor mijloace motorizate este permisa numai pe drumurile publice si cele forestiere pana in dreptul indicatoarelor, semnelor sau barierelor care limiteaza accesul. Restricţiile de acces nu se aplica vehiculelor care deservesc interesele de management ale sitului ale administratorilor/proprietarilor de terenuri din zona si vehiculelor destinate activitatilor specifice de gospodarire a apelor.

Art. 9 Pentru diminuarea deranjului asupra biodiversitatii si evitarea accidentelor in sit, viteza maxima de deplasare pe drumurile de exploatare agricola si forestiera este de 5 km/h.

Art. 10 Circulaţia cu biciclete in scop de agrement pe alte drumuri din sit decat cele amenajate acestui scop cat şi circulaţia acestora intr-o maniera ce deranjeaza publicul este interzisa.

Art. 11 Personalul custodelui, imputernicit cu legitimatie de custode, are dreptul de acces si control pe terenurile din cuprinsul sitului.

Art. 12 Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus in sit, se vor executa numai lucrarile prevazute de amenajamentele silvice aprobate, cu respectarea zonelor de protectie stabilite de-a lungul cursurilor de apa prin Legea 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13 Se interzice inlocuirea speciilor native cu specii alogene de arbori atat pe terenurile care fac parte din fondul forestier, cat si pe terenurile din afara fondului forestier, fiind incurajata infiintarea unor arborete formate din specii native specifice zonei.

Art. 14 Activitatile de gospodarire a vanatului se vor organiza si defasfasura in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Legii 407/2006 vanatorii si protectiei fondului cinegetic, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15 Introducerea speciilor alohtone de interes cinegetic se poate face numai in conformitate cu prevederile legale din OUG nr. 57/2007, aprobata prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si cu avizul custodelui

Art. 16 Planurile de management cinegetic vor fi corelate cu masurile de management ale sitului.

Art. 17 Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa cu o saptamana inainte custodele ariei naturale protejate despre intenţia de organizare a evaluarii faunei de interes cinegetic, respectiv cu privire la perioada acesteia.

Art. 18 Activitatile privind protectia fondului piscicol, pescuitul si acvacultura se supun prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celorlalte prevederi legale privind pescuitul si acvacultura.

Art. 19 Se interzice popularea habitatelor naturale din cuprinsul sitului cu specii exotice de pesti. Orice activitate de populare cu specii de fauna piscicola se va face cu acordul custodelui, asigurandu-se ca speciile exotice nu vor ajunge in habitate acvatice naturale.

Art. 20 Orice activitate de capturare a resurselor acvatice vii se va face numai cu avizul custodelui, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 21 (1) Paşunatul pe teritoriul sitului de importanţa comunitara ROSCI0187 Pajistile lui Suciu se desfasoara cu respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare si cu avizul anual al custodelui.

(2) Utilizarea raţionala a pajiştilor şi paşunilor pentru cosit şi/sau paşunat, se face numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunitaţilor ce deţin aceste paşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora in orice forma recunoscuta prin legislaţia naţionala in vigoare, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora şi fauna salbatica.
(3) In cazul in care proprietarul sau administratorul paşunilor este altul decat utilizatorul acestora, este obligatorie incheierea de contracte de paşunat intre aceştia.
(4) In contracte se specifica in mod obligatoriu: numarul de animale pe specii, perioadele de paşunat, suprafeţele şi limitele acestora, precum şi obligaţiile utilizatorului privind locul de tarlire, modul de gospodarire a surselor de apa, drumuri de acces, toate aceste informatii trebuie sa fie prezentate custodelui in vederea avizarii.

Art. 22 Paşunatul se supune urmatoarelor reglementari:
a) paşunatul animalelor domestice este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. Custodele are dreptul de a verifica in teren respectarea gradului de incarcare cu animale a acestor paşuni pentru stabilirea impactului acestei activitati asupra biodiversitatii si pentru stabilirea unor eventuale restrictii in zonele afectate;
b) amplasarea de stane şi locuri de tarlire se va face la o distanta de minim 300 m de malul apelor sau a habitatelor umede si numai cu avizul custodelui;
c) este interzis pasunatul in zonele forestiere, precum si tranzitarea padurilor cu animale domestice;
d) este interzisa schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor naturale in zonele cu specii de interes comunitar;
e) Este interzisa incendierea pajistilor, fanetelor si stufarisurilor. De asemenea, este interzisa aprinderea si eliberarea lampioanelor pe teritoriul ariei naturale protejate si in proximitate, la mai putin de 1 km.

Art. 23 (1) Este interzis aratul si discuitul terenurilor pe care s-a semnalat specia Vipera ursinii rakosiensis.
(2) Este interzisa cosirea mecanica a terenurilor care sunt habitate pentru vipera de stepa. Se permite doar cosirea manuala cu asigurarea unei inaltimi de 10 cm pentru vegetatia de pajiste. Se interzice cosirea in lunile iulie-august.
(3) Insamantarea terenurilor se poate face doar cu specii locale.

Art. 24 Culturile agricole nu sunt permise pe terenurile agricole care se suprapun peste habitatul speciei Vipera ursinii rakosiensis.

Art. 25 Cultivarea terenurilor agricole pe care sunt aplicate substante chimice, se va face cu mentinerea unei zone tampon cu latimea de minim 10 metri fata de malurile apelor din sit.

Art. 26 Colectarea/recoltarea de specii de flora si fauna se poate face doar in scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al custodelui, cu exceptia speciilor comune de plante folosite in scop medicinal si in limita capacitaţii de suport a ecosistemelor. Acestea se pot colecta:
a) de catre membrii comunitatilor locale, in cantitaţi mici necesare uzului familial;
b) in scop comercial pe baza unei documentaţii care sa cuprinda speciile, cantitatile, perioadele si locatiile exacte de colectare in conformitate cu Ordinul nr. 410/2008 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitaţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna salbatice şi a importului acestora.

Art. 27 Recoltarea humusului şi a solului este interzisa pe intreaga suprafaţa a ariei naturale protejate.

Art. 28 Regimul construcţiilor este stabilit prin planurile generale de urbanism ale localitaţilor care au suprafeţe din ariile naturale protejate incluse in teritoriile lor administrative. Pe teritoriul Sitului realizarea de construcţii permanente sau temporare se face cu respectarea legislaţiei de mediu in vigoare, cu avizul custodelui si in baza actelor de reglementare emise de catre autoritatile competente din domeniul gospodaririi apelor.

Art. 29 Orice plan sau proiect care nu are o legatura directa ori nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, singur sau in combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluari adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avandu-se in vedere obiectivele de conservare a acesteia, conform prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 30 Administratorii cailor de comunicaţii rutiere au obligaţia de a nu afecta habitatele naturale in cazul executarii lucrarilor de intretinere care pot afecta zonele din afara amprizei drumului.

Art. 31 Este interzisa degradarea refugiilor, adaposturilor, podeţelor sau a oricarei alte construcţii sau amenajari de pe teritoriul sitului.

Art. 32 Cercetarea ştiinţifica in sit are ca scop cunoaşterea şi conservarea biodiversitaţii şi a celorlalte componente ale mediului fizico-geografic şi socio-cultural.

Art. 33 Activitatea de cercetare stiintifica pe teritoriul sitului se va desfasura cu avizul custodelui, care sprijina logistic, la solicitare si in masura posibilitatilor, activitatea de cercetare.

Art. 34 Persoanele şi instituţiile care deruleaza activitaţi de cercetare pe teritoriul sitului vor transmite custodelui rezultatele cercetarii, articolele stiintifice, rapoartele de cercetare sau orice rezultate ale cercetarii.

Art. 35 Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare ştiinţifica, analize sau ca material educativ se poate face numai cu acordul custodelui, solicitantul fiind obligat sa puna la dispoziţia custodelui informaţiile privind calitatea, cantitatea şi locul de prelevare al probelor.

Art. 36 Acţiunile de repopulare cu specii de plante şi animale disparute se pot face numai pe baza unor studii avizate de unitaţi de cercetare şi cu avizul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane.

Art. 37 Introducerea de specii alohtone in sit este interzisa.

Art. 38 Deschiderea de trasee turistice, intretinerea marcajelor turistice si amplasarea panourilor indicatoare si informative se fac numai cu avizul custodelui si dupa omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 39 Vizitarea ariei naturale protejate este permisa numai pe potecile marcate. Accesul pe alte trasee nemarcate se face cu acordul prealabil al custodelui.

Art. 40 Camparea este permisa in locurile special amenajate sau marcate in acest sens, exceptie fac personalul custodelui, persoanelor sau administratiilor care desfasoara activitati de Cercetare avizate de custode.

Art. 41 Saparea de santuri in jurul corturilor sau utilizarea de materiale de origine vegetala sub corturi, precum ferigi, muschi si altele asemenea, este interzisa.

Art. 42 Organizarea de competitii si manifestari de grup de orice fel, cursuri sau tabere, care presupun accesul pe teren in sit, se face numai cu avizul custodelui.

Art. 43 Pentru organizarea in terenurile extravilane de festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere, cei interesati vor solicita in prealabil custodelui un punct de vedere/avizul din care sa rezulte ca nu vor fi afectate specii sau habitate de interes conservativ.

Art 44 Focurile de tabara sunt permise doar in vetre special amenajate in acest scop in perimetrele permise pentru campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 45 Este strict interzisa perturbarea liniştii in sit prin orice fel de mijloace: pocnitori, artificii, folosirea de echipamente audio şi altele asemenea.

Art. 46 Sunt interzise activitatile din perimetrul sitului care pot sa genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum si perturbari ale speciilor pentru care a fost desemnata aria.

Art. 47 Pentru speciile de plante si animale salbatice terestre, acvatice şi subterane, care se afla sub regim strict de protecţie al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi speciile incluse in listele si cartile roşii naţionale şi care traiesc atat pe teritoriul sitului cat şi in afara lui, sunt interzise:
a) orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
b) perturbarea intenţionata in cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionata a cuiburilor şi/sau oualor din natura;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;
e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
f) deţinerea, transportul, vanzarea sau schimburile in orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vanzare a exemplarelor luate din natura, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Art. 48 Regimul deşeurilor se reglementeaza astfel:
a) este interzisa abandonarea sau depozitarea deseurilor de orice natura in perimetrul sitului;
b) este interzisa abandonarea sau depozitarea substantelor toxice in perimetrul sitului sau in imediata apropiere a acestuia, fiind obligatorie mentinerea unei distante de 500 m fata de limita sitului;
a) depozitarea temporara a deseurilor se va face cu respectarea conditiilor legale, astfel incat sa nu existe posibilitate de acces a cainilor sau a animalelor salbatice;
b) autoritatile administratiei publice locale de pe raza sitului au responsabilitatea asigurarii colectarii si transportul deseurilor menajere din localitati la punctele de colectare a deseurilor;
c) autoritatile administratei publice locale de pe raza sitului au responsabilitatea de a desfiinta depozitele ilegale de deseuri aflate pe teritoriul lor administrativ;
d) detinatorii de terenuri cu orice titlu de proprietate din cuprinsul sitului au obligatia de a asigura luarea masurilor de curatare a terenurilor.

Art. 49 Se interzice taierea vegetaţiei salbatice din habitatele naturale ale speciei Vipera ursinii rakosiensis.

Art. 50 Perturbarea liniştii este strict interzisa. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere, cei interesaţi vor cere avizul custodelui.

Art. 51 Comercializarea produselor alimentare, amplasarea tonetelor in sit, fara aprobare scrisa de la custode, este interzisa.

Art. 52 Este interzisa prelevarea de apa in scop industrial sau cu caracter industrial, din habitatele de pe suprafata sitului, fara avizul custodelui si al autoritatii competente din domeniul gospodaririi apelor.

Art. 53 Institutiile publice pot desfasura activitati sau lucrari de protectie civila, fara a solicita punctul de vedere sau avizul custodelui, in situatia in care aceste activitati si lucrari nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. In caz contrar, se vor aplica prevederile art. 35, alin. (1) din Ordinul 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate.

Art. 54 Fotografierea sau filmarea in scop comercial fara aprobarea custodelui este interzisa.

Art. 55 Modalitatea de emitere a avizului se realizeaza conform Ordinului nr. 1052 din 2014, Anexa Nr. 9 privind modalitatea de emitere a avizului de catre administratorii/ custozii ariilor naturale protejate.

Art. 56 Orice studii care planifica activitaţi de exploatare a resurselor naturale de pe suprafaţa ariei naturale protejate, cum ar fi studii care planifica activitaţi silvice (amenajamente şi alte studii sumare), agricole, geotehnice, turistice, piscicole, cinegetice, geologice, orice proiect care planifica lucrari de construcţii de orice tip, activitaţi sportive, se supun in mod obligatoriu de catre proiectanţi, spre avizare custodelui. Avizarea este absolut necesara in vederea verificarii de catre custode a incadrarii activitaţilor planificate de studiile sau proiectele menţionate mai sus in prevederile planului de management al ariei naturale protejate.

Art. 57 Incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament atrage, dupa caz, raspunderea contraventionala, penala, materiala sau civila conform legislatiei in vigoare.

Art. 58 Incalcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contraventie daca faptele nu au fost savarsite astfel incat potrivit legii penale, sa constituie infractiuni.

Art. 59 Indiferent de natura raspunderii, urmarile prejudiciilor aduse mediului prin incalcarea prezentului Regulament vor fi inlaturate de faptas, indiferent de culpa, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, in conformitate cu principiul poluatorul/distrugatorul plateste.

Art. 60 Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislatia specifica privind protectia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate in vigoare.

Art. 61 Sanctiunile stabilite pentru incalcarea prezentului Regulament se pot aplica atat persoanelor fizice cat si juridice.

Art. 62 Aplicarea si verificarea respectarii prezentului Regulament se face de catre custode si de catre personalul organelor statului cu competente in zona.

Art. 63 Custodele are obligaţia de a sesiza instituţiile abilitate despre orice incalcare a prezentului Regulament, a carei soluţionare nu ţine de competenţa sa.

Art. 64 Persoanele fizice sau juridice, care desfasoara activitati/proiecte/planuri pe suprafata sitului, au obligaţia de a se legitima la solicitarea custodelui in situatia in care sunt constatate incalcari ale prevederilor prezentului Regulament sau a altor prevederi pentru care custodele are competente sa le aplice.

Art. 65 Pentru asigurarea managementului eficient al sitului, orice persoana fizica sau juridica are obligatia de a furniza informatiile si datele solicitate de custode, de a permite si facilita controlul activitatilor ai caror titulari sunt, de a permite prelevarea de probe si de a se legitima la solicitarea personalului custodelui.

Art. 66 In cazul producerii de fenomene de forta majora precum inundatii, incendii, calamitati, epizootii, focare de infectii si altele asemenea, institutiile abilitate intervin conform prevederilor legale, iar custodele va participa activ, in masura posibilitatilor, la actiunile de alertare si mobilizare in vederea prevenirii si eliminarii efectelor unor asemenea evenimente.

Art. 67 Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea custodelui si apobat de catre autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

Art. 68 Prezentul Regulament poate fi consultat de catre factorii interesati pe pagina proprie de internet a custodelui.